نمایندگی حجمی ویندوز

هاست 2 گیگ نمایندگی ویندوز
هاست 5 گیگ نمایندگی ویندوز
هاست 10 گیگ نمایندگی ویندوز