تبلیغات در گوگل

ظرف مدت 24 ساعت در نتایج گوگل به صفحه اول بیایید !!!

تبلیغات در گوگل پلن 1

هزینه کلیک = حداقل 1 سنت

نمایش = رایگان !!! (فقط به ازای کلیک هزینه کسر می شود)

مدت نمایش = نا محدود

اعتبار = 20 دلار

تبلیغات در گوگل پلن 2

هزینه کلیک = حداقل 1 سنت

نمایش = رایگان !!! (فقط به ازای کلیک هزینه کسر می شود)

مدت نمایش = نا محدود

اعتبار = 30 دلار

تبلیغات در گوگل پلن 3

هزینه کلیک = حداقل 1 سنت

نمایش = رایگان !!! (فقط به ازای کلیک هزینه کسر می شود)

مدت نمایش = نا محدود

اعتبار = 50 دلار

تبلیغات در گوگل پلن 4

هزینه کلیک = حداقل 1 سنت

نمایش = رایگان !!! (فقط به ازای کلیک هزینه کسر می شود)

مدت نمایش = نا محدود

اعتبار = 100 دلار 360 درهم